Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Czynniki mechaniczne powodujące u kierowcy natychmiastowe urazy
Każde stanowisko pracy związane jest z występowaniem określonych czynników niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracownika. Wyróżnia się ze względu na oddziaływanie na organizm czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Za czynnik niebezpieczny...

Podział środków transportu morskiego
Transport morski polega na przewozie osób i towarów specjalnie do tego przeznaczonymi rodzajami statków. Środki transportu morskiego dzieli się ze względu na szereg kryteriów. Biorąc pod uwagę zaangażowanie wyróżnia się środki: - do działalności...

Szlaki transportu morskiego
Najważniejsze szlaki międzykontynentalne w obrębie żeglugi morskiej i oceanicznej wiodą miedzy największymi portami Portugalii i ameryki Południowej, a także miedzy miastami Ameryki Północnej i Azji Południowo - Wschodniej. Są to szlaki, które...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja